Švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“

2017 m. lapkričio 16 d. 9.30 val. Lazdijų krašto muziejus organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus mokinių švietimo istorijos konferenciją „Dzūkijos krašto švietėjai“, skirtą Lazdijų ir Punsko krašto švietimo istorijai kaupti. Kviečiame rengti pranešimus ir dalyvauti konferencijoje Lazdijų rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus mokyklų 9-12 (I-IV g) klasių mokinius.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR PUNSKO VALSČIAUS MOKINIŲ KONFERENCIJOS „DZŪKIJOS KRAŠTO ŠVIETĖJAI“ NUOSTATAI 2017 m.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017 m. lapkričio 16 d. 9.30 val. (valanda gali keistis) Lazdijų krašto muziejus organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus mokinių švietimo istorijos konferenciją „Dzūkijos krašto švietėjai“, skirtą Lazdijų ir Punsko krašto švietimo istorijai kaupti.

2. Šie nuostatai numato mokinių pranešimų Lazdijų ir Punsko krašto švietimo istorijos konferencijos „Dzūkijos krašto švietėjai“ tikslus, organizavimo tvarką ir eigą.

KONFERENCIJOS TIKSLAS

3. Konferencijos tikslas skatinti Lazdijų rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus mokyklų bendruomenes labiau domėtis ir fiksuoti savo gimtojo krašto švietimo istoriją, suvokti švietimo istorijos reikšmę, ugdyti pilietinę savivoką, lavinti mokinių tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus.

DALYVIAI

4. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus mokyklų 9-12 (I-IV g) klasių mokiniai.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

5. Moksleiviai turi paruošti konferencijai pranešimą pagal konferencijos tematiką: atsiminimai apie išnykusias mokyklas ir jose dirbusius mokytojus, jų mokyklose, tremtyje dirbusius mokytojus, visuomeninių organizacijų ar draugijų veiklą ugdymo įstaigose, kitų tautybių vaikų mokymo įstaigas.

6. Konferencijos pranešimų tekstų elektronines versijas (Microsoft Office Word formatu) būtina atsiųsti elektroniniu paštu muziejus@lazdijai.lt iki lapkričio 10 d.

7. Reglamentuojama pranešimo trukmė ~ 15 min.

8. Pranešimas turi būti papildytas vaizdine medžiaga (skaidrėmis su nuotraukomis, žemėlapiais, tekstais, filmuota medžiaga ar pan.).

9. Pranešėjai turi nurodyti šaltinius ir literatūrą, kuriais naudojosi rengdami savo pranešimą.

ORGANIZATORIAI

10. Lazdijų krašto muziejus, VšĮ Lazdijų švietimo centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

11. Daugiau informacijos teikia muziejininkė Vilma Busilaitė tel. 8 318 52726.

KONFERENCIJOS DARBŲ VERTINIMAS

12. Konferencijos pranešimai bus paskelbti vietinėje spaudoje, esant galimybei išleista atskiru leidiniu.

13. Konferencijos pranešėjams (mokiniams) ir juos ruošusiems mokytojams bus įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.

Muziejaus padalinys: 
Lazdijų krašto muziejus

Nuotraukų galerija